Menu Close

ประชาสัมพันธ์ สช.

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

ดูเพิ่มเติม »

Elementor #27456

ขยายระยะเวลาการอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ และโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ในรูปแบบออนไลน์

ดูเพิ่มเติม »

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ดูเพิ่มเติม »

วิดีทัศน์การศึกษาเอกชน

ค่าธรรมเนียม

ค่าเทอม

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศ/ข่าวฝาก

ระบบสารสนเทศ สช.

https://www.pourhauslakewood.com