Menu Close

กิจกรรมผู้บริหาร สช.

เลขาธิการ กช. ร่วมเป็นสักขีพยาน MOU ในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสมรรถนะของโรงเรียนนอกระบบในโรงเรียนสู่การนับหน่วยกิตของโรงเรียนเอกชนในระบบของพื้นที่ต้นแบบจังหวัดภูเก็ต ภายหลังเข้าร่วมการเสวานาการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ สช.

ขอเชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 และสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 2

ดูเพิ่มเติม »

วิดีทัศน์การศึกษาเอกชน

Next Normal” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายการ OPEC TALK

ค่ายพรีโอลิมปิก

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศ/ข่าวฝาก

ระบบสารสนเทศ สช.

https://www.pourhauslakewood.com