Menu Close
S__1180001Blue

ประชาสัมพันธ์ สช.

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ.2564

ดูเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ.2564

ดูเพิ่มเติม »

วิดีทัศน์การศึกษาเอกชน

ค่าธรรมเนียม

ค่าเทอม

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศ/ข่าวฝาก

ระบบสารสนเทศ สช.

https://www.pourhauslakewood.com