(ประมวลภาพ) การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา (E-SAR) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live

4 เม.ย. 66 เวลา 14:21 น.10043 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ