รายการยกระดับ PISA สช.

รายการยกระดับ PISA สช. ทั้งหมด

รายการ
แจ้งแนวทางการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน ตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน (ดู: 3 ครั้ง)
ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) (ดู: 465 ครั้ง)
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้การประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน (ดู: 143 ครั้ง)
เอกสารประกอบการอบรมครูแกนนำ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ดู: 185 ครั้ง)
คลิปการประชุมชี้แจง การดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ (ดู: 174 ครั้ง)
ด่วนที่สุด เชิญ ศธจ. สช.จังหวัด ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับ ม.ต้น รับชมการประชุมชี้แจง การดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Channel (ดู: 107 ครั้ง)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน ตามมาตรฐานสากล (PISA) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ดู: 125 ครั้ง)
ขอเชิญ ศธจ. และ สช.จ. เข้าร่วมการอบรมครูแกนนำ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA (ดู: 105 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ให้สถานศึกษา รุ่นที่ 1 (ดู: 833 ครั้ง)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน สมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน (ดู: 342 ครั้ง)
ค้นพบ 10 รายการ