รายการงานบริการ

โรงเรียนเอกชนในระบบ(สามัญ)

รายการ
คำขอต่าง ๆ (ดู: 5686 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ (ดู: 5271 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร นักเรียนชาวต่างประเทศ (ดู: 5012 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร ครูชาวต่างประเทศ (ดู: 5551 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้รับใบอนุญาต (ดู: 4823 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน (ดู: 3803 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ (ดู: 3634 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอโอนและขอรับโอนกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ (ดู: 3700 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอเลิกกิจการโรงเรียน (ดู: 4178 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (ดู: 3526 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา (ดู: 3577 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอเปิดสอนสถานศึกษาวิชาทหาร (ดู: 3339 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอเปิดสอน/เพิ่มหลักสูตร/ขยายชั้นเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM : EP) (ดู: 3671 ครั้ง)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอขยายโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) (ดู: 4509 ครั้ง)
การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ (ดู: 6338 ครั้ง)
ประกันคุณภาพภายใน (ดู: 5612 ครั้ง)
การอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ดู: 4426 ครั้ง)
การขอใช้ชื่อเพื่อจัดตั้งโรงเรียนในระบบ (ดู: 5253 ครั้ง)
ค้นพบ "โรงเรียนเอกชนในระบบ(สามัญ)" ทั้งหมด 18 รายการ