รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
รายงานผลรอบ 6 เดือน (เม.ย.66 - ก.ย. 66 )
รายงานผลรอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66 )