แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2. การบริหารงาน

การดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3. การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

แผนป้องกันการทุจริต

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -

- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -