แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2567 (เดือนมกราคม- มีนาคม 67)

1 เม.ย. 67 เวลา 15:33 น.4099 ครั้งพิมพ์
นางสาวทวิวรรณ จันทะคง
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ