รายการงานบริการ

งานบริการทั้งหมด

รายการ
ระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบ (System Accounting Management : SAM) (ดู: 690 ครั้ง)
คู่มือ แนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิต การศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ (ดู: 185 ครั้ง)
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (ดู: 671 ครั้ง)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอขยายโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) (ดู: 561 ครั้ง)
การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ (ดู: 605 ครั้ง)
การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ (ดู: 818 ครั้ง)
การขอใช้ชื่อเพื่อจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ (ดู: 574 ครั้ง)
ประกันคุณภาพภายใน (ดู: 622 ครั้ง)
การอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ดู: 497 ครั้ง)
เว็บไซต์กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (ดู: 585 ครั้ง)
การขอใช้ชื่อเพื่อจัดตั้งโรงเรียนในระบบ (ดู: 528 ครั้ง)
ค้นพบ 11 รายการ