ผู้บริหาร

ผู้บริหาร สช.

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์
เลขาธิการ กช.
ประวัติ
นายคมกฤช จันทร์ขจร
รองเลขาธิการ กช.
ประวัติ
-ว่าง-
รองเลขาธิการ กช.
ประวัติ
นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
นางสุมิตรา ทองแสง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
นายทวีศักดิ์ อำลา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน
(-ว่าง-)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
นางปรานีย์ คุณธรรมดี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นโยบายและแผน
นางชนิดา ฟักเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
เลขานุการกรม
นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โรงเรียนสามัญศึกษา
ว่าที่ ร.ต. ปาพจน์ วิณิชยกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ทะเบียน
นางปราณี พิเศษธนศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
กองทุนและสวัสดิการ
(-ว่าง-)
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โรงเรียนนโยบายพิเศษ