ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง
รองเลขาธิการ กช.

ประวัติ