สช. ร่วมกับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง MOU เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

20 เม.ย. 66 เวลา 14:50 น.795 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (20 เม.ย. 66) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ร่วมกับ นายไห่ หยาง ผู้แทนโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง โดยมีว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองเลขาธิการ กช.  นางสุมิตรา ทองแสง รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการศึกษา นายอดิเรก นวลศรี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และบุคลากร สช. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า การ MOU ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สช. กับ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับครู ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนของโรงเรียนในสังกัด สช. เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างสังคมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อดำเนินการผลักดัน ส่งเสริมให้การเรียนการสอนภาษาจีนมีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงภายใต้กำกับของรัฐ เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบในการดำเนินการโครงการภาคีทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษา และวัฒนธรรมจีนให้กับครูและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการผลักดัน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองในวิชาชีพและเพื่อสร้างแนวทาง และความร่วมมือในการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษา และวัฒนธรรมจีนในระดับนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาในเวทีสากล ต่อไป

โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระบบการเรียนการสอนออนไลน์และสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพร้อมดำเนินงานด้านการติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง จะทำหน้าที่สนับสนุนการให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ ระบบการบริหารจัดการการพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีน การสร้างความสัมพันธ์ และโอกาสกับองค์กรสถานศึกษาในประเทศจีน รวมถึงการพัฒนายกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์ ครู ผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่ครู ผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครู ผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียนเอกชนที่มีความสนใจด้านภาษา และวัฒนธรรมจีนในรูปแบบการจัดอบรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษา และวัฒนธรรมจีนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการให้คำชี้แนะ จัดกิจกรรมโครงการทางวิชาการให้แก่ครู ผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ซึ่งจะดำเนินการ ทั้งในช่องทาง Online และ Offline ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อไป เลขาธิการ กช.