เลขาธิการ กช. เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ

24 มี.ค. 66 เวลา 17:24 น.4079 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

          เช้าวันนี้ (24 มีนาคม 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระหว่างสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาชน (ปส.กช.) และบริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ โดยมี ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล  นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดร.ปาริชาติ ปรียาโชติ เลขานุการสมาคม ปส.กช. คุณสุวดี จงสถิตวัฒนา ประธานกรรมการ และคุณสมศักดิ์ กาละพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 อาคารนานมีบุ๊คเฮ้าส์ สุขุมวิท 31 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ระหว่าง สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด ในวันนี้ เกิดจากการที่ทุกฝ่ายได้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกัน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชน และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ จะร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในหลายมิติ เช่น การสร้างวัฒนธรรมการอ่านทั้งในและนอกห้องเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยแบบ Active Learning การส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM Education การส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Coding และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภาษาจีน เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้และเข้าถึงหนังสือ สื่อ และนวัตกรรมทำให้เกิดสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคต ไปสู่การเป็นนวัตกรได้ ซึ่งหลักสูตรการอบรมเบื้องต้น จำนวน 26 หลักสูตร ครอบคลุมทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้าง "Active Citizen" ร่วมกัน ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชน ในนามของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมให้การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ ในโอกาสต่อไป 

 

 

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.