สรุปผลการติดตามเรื่องร้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

15 ก.ย. 66 เวลา 14:00 น.1068 ครั้งพิมพ์
นางสาวอิศราภรณ์ จันทร์สิงห์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)