(ประมวลภาพ) สช. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2nd OPEC-IPST Science Enrichment Camp)

29 ก.ย. 66 เวลา 17:06 น.5780 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ