นักเรียน สช. คว้ารางวัลชนะเลิศ “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3 รอบชิงฯ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย

19 ก.ค. 66 เวลา 08:59 น.5987 ครั้ง
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อวันเสาร์ (15 กรกฎาคม 2566) เวลา 16.30 น. Mr.Wu Zhiwu อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรในการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยมี นางเฝิง จุ้นอิง อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย นางหวาง ฮวน เลขานุการเอก ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ นางพุทธชาต ทองกร รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ นายจ้าว เยี่ยนชิง ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ นายวิชิต ลอลือเลิศ ประธานสมาคมครูจีน ประเทศไทย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการตัดสิน คณะผู้จัดงาน และนักเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประกวดฯ ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

นายมณฑล กล่าวว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นมิตรประเทศที่มีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านการติดต่อค้าขายและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประกอบกับศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชนจีนทำให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยมีความประสงค์จะเจรจาและขยายความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในหลายมิติ รวมถึงเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารต่อไป สำหรับกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนฯ ในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ทั้งในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเป็นอย่างดีเสมอมา โดยที่ผ่านมามีนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมประกวด ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมิตรภาพอันมีค่า และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ มาโดยตลอด

“ตนขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย และขอชื่นชมผู้เข้าประกวดทุกคนที่ไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยจากการฝึกซ้อม และไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาจีนของตนเองเพื่อความสำเร็จในอนาคต” อีกทั้งขอขอบคุณ ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ ที่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นอย่างดีอีกด้วย

สำหรับผลการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 รอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ได้แก่ นายศตวรรษ พันธุ์แสนกอ จากโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และยังได้รับรางวัลฝีปากยอดเยี่ยมในการกล่าวสุนทรพจน์ อีกด้วย โดยการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษามีผู้เข้าแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 27 คน จากโรงเรียน 26 แห่ง ทั้งในสังกัด สพฐ. สช. และ สอศ.

และผลการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ได้แก่ เด็กหญิงเบญญาวรรณ เกษสา จากโรงเรียนป้วยฮั้ว จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และยังได้รับรางวัลริมฝีปากยอดเยี่ยมในการกล่าวสุนทรพจน์ อีกด้วย โดยการแข่งขันในระดับประถมศึกษามีผู้เข้าแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 30 คน จากโรงเรียน 25 แห่ง ทั้งในสังกัด สพฐ. สช. และ สอศ.

ในการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 มีรูปแบบการแข่งขัน ได้แก่ การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ และการแสดงความสามารถพิเศษ ของเด็กและเยาวชนไทยผ่านมุมมองและการนำเสนอแนวคิดของตนที่ได้มีการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน Mr.Wu Zhiwu อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ได้ร่วมกันมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมในการประกวดฯ “สะพานสู่ภาษาจีน” ในครั้งนี้ด้วย

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ/ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สช.

รายการกิจกรรมโรงเรียนเอกชนอื่นๆ