การประชุมจัดทำคู่มือระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

26 ม.ค. 66 เวลา 11:43 น.1779 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)