การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เจ้าสัวตัวน้อย

18 ม.ค. 66 เวลา 13:28 น.4529 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)