(ประมวลภาพ) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ชุดความรู้ที่ 5 ฯ

26 เม.ย. 66 เวลา 15:02 น.2547 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ