ประมวลภาพ สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยหลัก 4D (Development & play, Diet, Dental, Disease) รุ่นที่ 2

28 ก.พ. 66 เวลา 17:26 น.5062 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)