(ภาพข่าว) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 4D (Development & play, Diet, Dental, Disease)

6 ก.พ. 66 เวลา 15:30 น.1720 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)