สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมิน PISA ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

10 มิ.ย. 67 เวลา 16:16 น.147 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (10 มิถุนายน 2567) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมิน PISA ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีนางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา นายณรงค์ โพธิ รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะวิทยากร ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ PISA แห่งชาติขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางในการยกระดับผลการประเมิน PISA โดยนำผลการประเมิน PISA 2022 ไปปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สร้างความร่วมมือกับทุกสังกัดที่เข้าร่วมการประเมิน PISA 2025 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในฐานะหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้ปีการศึกษา 2567 และ 2568 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา รวมถึงผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนทุกโรง ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับการเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) และให้ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของประเทศและให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 นำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ 3 ด้าน (ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ทุกคน

 

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมิน PISA ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ทุกคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาการอบรม 1 วัน คือวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ระบบ PISA Style Online Testing และการใช้ชุดพัฒนาความรู้ 3 ด้าน รวมถึงการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะตามแนว PISA สำหรับวิทยากรในการอบรมได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 375 คน จาก 118 โรงเรียน เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที