เลขาธิการ กช. เปิด งานมหกรรมวิชาการสถานศึกษาคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกัน แบ่งปันสานต่อ ก่อเกิดนวัตกรรม”

20 พ.ย. 66 เวลา 15:57 น.2259 ครั้งพิมพ์
ภวินท์ เล้าเจริญสมบัติ
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม วิชาการสถานศึกษาคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกัน แบ่งปันสานต่อ ก่อเกิดนวัตกรรม” โดยมี พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี  บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชฯ  อธิการกลุ่มโรงเรียนเครือดรุณาราชบุรี  บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ประธานฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี   ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) นายสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)  นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ศธ. ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนเอกชในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี อำเภอเมืองฯ  จังหวัดราชบุรี

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า การตัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีให้เต็มศักยภาพและรอบด้าน เพื่อเป็นโอกาสให้สถานศึกษาและนักเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีได้แบ่งปันการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านผลงานนักเรียน และการแข่งขันเพิ่มพูนทักษะทางด้านวิชาการ เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ครู และบุคลากร รวมถึงนักเรียน ครู และโรงเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียง ให้กับสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี และเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิชาการร่วมกันของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑล ราชบุรี กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาภายนอก ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนั้น มีส่วนช่วยแบ่งเบาและเติมเต็มภารกิจการจัดการศึกษาของภาครัฐให้มีคุณภาพ ตามมาตฐานสากล ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชนที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้พวกท่านเหล่าโรงเรียนเอกชนได้จัด “การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต” ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้ “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีที่ว่า “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข” ด้วยเหตุนี้ ทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้อง “จับมือกันไว้ แล้วไป ด้วยกัน” เพื่อให้การอบรมหล่อหลอมเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นพลเมืองคุณภาพ ได้ช่วยนำพาประเทศชาติ ไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ขอชื่นชม และให้กำลังใจ บรรดาผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ที่แม้จะประสบความยากลำบากในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดที่ผ่านมา รวมถึงข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในการ บริหารจัดการศึกษาและแนวนโยบายของภาครัฐ ตลอดจนความท้าทายใหม่ ๆ  จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนาคต ทำบรรดาโรงเรียนเอกชนต้องตื่นตัว ศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ อีกทั้งร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อความอยู่รอดและยั่งยืนต่อไป เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

#เรียนดีมีความสุข #ศธ. #สช. #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ