ผชช. สช. ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวแสดงความยินดี การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools

7 พ.ย. 66 เวลา 15:47 น.569 ครั้งพิมพ์
ภวินท์ เล้าเจริญสมบัติ
กลุ่มเลขานุการกรม

(วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566) นางสุมิตรา ทองแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ร่วมเป็นเกียรติในการกล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ระหว่าง บริษัท เอไอเอ จำกัด กับ โรงเรียนเกษมพิทยา ณ โรงเรียนเกษมพิทยา ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

นางสุมิตรา กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพและโภชนาการที่ดี เพื่อเป็นก้าวสำคัญไปสู่การยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้ “เรียนดีอย่างมีความสุข” ซึ่งได้ตระหนักถึงสุขภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพร้อมส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และการช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่สมบูรณ์ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต โดยมีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ค้นหาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้สามารถบรรลุความสำเร็จในด้านต่างๆ ด้วยความสุข ความเข้าใจตนเอง และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล

การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างบริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) กับโรงเรียนเกษมพิทยาในวันนี้จึงสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอย่างยิ่ง และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งด้วยสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งด้านสุขภาพและโภชนาการ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง การมีสุขภาพใจที่ดี และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

ในนามสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทางบริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) กับโรงเรียนเกษมพิทยาอีกครั้ง ขอให้การดำเนินกิจกรรมในโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ นางสุมิตรา กล่าวทิ้งท้าย