ผชช.สช. ร่วมเป็นเกียรติในการบรรยายหัวข้อเรื่อง นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาภาษาเกาหลีของประเทศไทยในอนาคต

31 ต.ค. 66 เวลา 16:03 น.351 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นางสุมิตรา ทองแสง รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในการบรรยายเรื่องนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาภาษาเกาหลีของประเทศไทยในอนาคต โดยศูนย์การศึกษาเกาหลีประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand) ณ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

 

นางสุมิตรา กล่าวว่า การศึกษาไทยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ สถานศึกษาหรือโรงเรียนรัฐบาล และส่วนที่ 2 คือโรงเรียนเอกชน โดยโรงเรียนเอกชนได้แบ่งออกเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โรงเรียนเอกชนในระบบ มีจำนวน 4000 โรงเรียน มีโรงเรียนนานาชาติเกาหลี จำนวน 1 โรงเรียน และมีนักเรียน 138 คน ส่วนโรงเรียนนอกระบบ มีการเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรมเกาหลี จำนวน 57 โรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเกาหลีอย่างใกล้ชิด โดยการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีจำนวน 7 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาเกาหลี และกระทรวงศึกษาธิการได้มีการทำความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศและสาธารณรัฐเกาหลีมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหาร การแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานของครู นักเรียนและนักศึกษา การส่งเสริมและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี การส่งเสริมการมอบทุนการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีให้แก่นักศึกษาไทย รวมถึงการจัดส่งครูอาสาสมัครชาวเกาหลีใต้เข้ามาสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทยเป็นประจำทุกปี รัฐบาลไทยได้มีการส่งเสริมการทำความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โรงเรียนนอกระบบที่เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนา Reskill/Upskill และเชื่อมโยงกับรัฐบาลเกาหลี เพื่อนำส่งนักเรียนที่จบหลักสูตรไปทำงานต่อที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป