สช.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก

26 พ.ค. 66 เวลา 13:58 น.238 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

          (26 พฤษภาคม 2566) นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีคณะครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 

          นายทวีศักดิ์ อำลา กล่าวว่า แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้เน้นปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองดิจิทัล ฉลาดรู้สารสนเทศ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีจุดเน้นให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ ด้วยการส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)  พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมในโลกยุคใหม่ การอบรมในวันนี้หวังว่าคุณครูจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากวิทยากรไปพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เกิดทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และมีความรู้ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาของโลกยุคปัจจุบัน พัฒนาการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อไป

 

          สำหรับอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นจำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 3 ภาคกลางและตะวันออก และรุ่นที่ 4 ภาคใต้ โดยการจัดอบรมในวันนี้เป็นรุ่นที่ 3 จัดที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา รุ่นละ 100 คน จาก 50 โรงเรียน ดำเนินการอบรมโดยคณะวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหัวข้อในการอบรม ประกอบไปด้วย 1) กระบวนการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 2) การปรับตัวของผู้สอนในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จำเป็น 3) DESIGN THINKING กับการพัฒนาทักษะการคิด และการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียน 4) GROWTH MINDSET เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขทั้งผู้สอนและผู้เรียน 5) กลยุทธ์การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) และ 6) คิด สร้าง ภาพ สื่อสารให้ปังด้วยพลัง Infographic นายทวีศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.