สช. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 21 กลุ่มที่ 1 (ครูอาสาสมัครจีนที่ประสงค์อยู่สอนต่อในปีการศึกษา 2566)

25 พ.ค. 66 เวลา 14:58 น.396 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (25 พ.ค. 66) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 21 กลุ่มที่ 1 เพื่อต้อนรับคณะครูอาสาสมัคร จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี MISS เฝิง จุ้นอิง อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย MISS หวาง ฮวน เลขานุการเอก ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย MR. จ้าว เหยียนชิง ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ นางสาวสุวิมล ลี้ศรีสกุล ผู้บริหารฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนป้วยฮั้ว MISS เย่ ซือหมิ่น ครูอาสาสมัครจีนจากโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ผู้บริหารโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ และครูอาสาสมัครเข้าร่วมการประชุม ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า ภาษาจีน  เป็นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่นักเรียน นักศึกษาไทยให้ความสนใจ ที่จะเรียนรู้เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างกว้างขวาง เดิมการสอนภาษาจีนมีเฉพาะในโรงเรียนเอกชนเพียง 115 โรง เท่านั้น แต่ในปัจจุบันรัฐบาลได้สนับสนุนให้โรงเรียนของรัฐและเอกชนจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสัมพันธไมตรี ที่แน่นแฟ้นต่อกันมาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรม ภาษาจีนจึงถือได้ว่า เป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญมากภาษาหนึ่งของโลก กระทรวงศึกษาธิการไทยจึงได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มุ่งหวังให้สถานศึกษาได้นำนโยบายดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะภาษาจีนที่ประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสาร การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการแข่งขันบนเวทีโลก สช. จึงมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและศักยภาพของผู้เรียนภาษาจีนให้มี ความเข้มแข็งและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และหนึ่งในความร่วมมือนั้น ก็คือ การคัดเลือกและจัดส่งครูอาสาสมัครจีนมาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน ตนขอขอบคุณศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศทั้งกรุงปักกิ่งและประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอย่างยิ่ง และเหนือสิ่งอื่นใดขอขอบคุณครูอาสาสมัครจีนทุกท่านที่ยอมสละเวลาและความสุขสบายส่วนตัว ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาในการบ่มเพาะความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนไทย เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาจีนที่ชัดเจน

 

โดยการจัดส่งครูอาสาสมัครจีน มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนทุกสังกัดทั่วราชอาณาจักรไทยในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 21 แล้ว ซึ่งทางศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศได้จัดส่งครูอาสาสมัครจีนให้กับกระทรวงศึกษาธิการไทย จำนวนทั้งสิ้น 845 คน และในจำนวนดังกล่าว สช. ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 380 คน โดยแบ่งเป็นครูอาสาสมัครจีนที่ประสงค์อยู่สอนต่อ จำนวน 91 คน และเป็นครูอาสาสมัครจีนคนใหม่ จำนวน 289 คน โดยครูอาสาสมัครจีนที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้สรรหา คัดเลือก และจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมไทยเบื้องต้น เป็นเวลากว่า 100 ชั่วโมง รองเลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย