ตรีนุชนั่งหัวโต๊ะประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ปีที่ 131 การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย สช. เข้าร่วมรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้วย

30 มี.ค. 66 เวลา 15:51 น.3519 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

          (30 มีนาคม 2566) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา  เลขาธิการ กอศ. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา รองศาตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. และนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) ร่วมการประชุม “สรุปผลการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ปีที่ 131 การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่า กระทรวงศึกษาธิการในฐานะดูแลการศึกษาภาครัฐ และเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตลอดจนสายอาชีพ และ กศน. ตนขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดูแลจัดการทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักเรียน ดูแลครู จัดทำระเบียบ เกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อขวัญกำลังใจของครู และบุคลากรทางการศึกษา ความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา วันนี้ตนได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของการทำงานตามนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล ซึ่งหลาย ๆ โครงการยังคงต้องทำอย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัยระยะเวลาจึงจะดำเนินการสำเร็จลงได้

          จากนั้นเป็นการรายงานสรุปผลงานของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดังนี้

1. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

          1.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ

          1.2 การจัดหายานพาหนะและขนส่งสำหรับ สช.จังหวัด และ สช.อำเภอ เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย จำนวน 42 คัน เพื่อทดแทนเงินของเดิม งบประมาณ 43,507,800 บาท (มติ กพต. 19 ธันวาคม 2565) ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการเสนอของบกลางไปยังสำนักงบประมาณ

          1.3 การอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเอกชนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

          1.4 การจัดสรรงบเงินอุดหนุนนิเทศติดตามผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในศูนย์ตาดีกา

2. การปรับเพิ่มอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนตามขนาดของโรงเรียน

          ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนเอกชน จำนวน 487,819 คน (1,782 โรงเรียน) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,175,578,200 บาท

3. การปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนพิการ

          ในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวะศึกษา (ปวช.) จำแนกเป็นนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจำนวน 4,452 คน ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 106,606,080 บาท ให้นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาจำนวน 310 คนใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจำนวน 12,138,965 บาท

          คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการ
ทางศาสนาที่ถูกต้อง เพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้
(อาหารกลางวันเด็กตาดีกา) ตั้งแต่ปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขณะนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรับงบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนตาดีกาได้รับอาหารกลางวันแล้ว (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) สำหรับ เมษายน 2566 - กันยายน 2566 อยู่ระหว่าง สช. ปรับแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนํางบประมาณมาสนับสนุนโครงการดังกล่าว และได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว จำนวน 331,148,166 บาท สำหรับผู้เรียน จำนวน 172,473 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว