เลขาธิการ กช. ร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศและส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 กลับสาธารณรัฐประชาชนจีน

7 มี.ค. 66 เวลา 18:37 น.1637 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (7 มีนาคม 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศและส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 กลับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กทม. โดยมี Mr.หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย Ms.เฟิ๋ง จุ้นอิง ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย Ms.จิ้ง เหว่ย รองผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. รจนา จันทรากุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการอาชีวศึกษา นางสาวสุปราณี คำยวง รักษาการผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ Mr.จ้าว เยี่ยนชิง ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ นายวิชิต ลอลือเลิศ ประธานสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสถาบันขงจื่อ บุคลากรทางการศึกษา และครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน รุ่นที่ 20 เข้าร่วมพิธี 

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญภาษาหนึ่งของโลกในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองประเทศหนึ่ง ดังนั้น การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นภาษาที่สำคัญเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งในเวทีระหว่างประเทศและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเรียนการสอนภาษาจีนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาจีนให้กับครู อาจารย์ บุคลากร และผู้เรียนให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ และขอขอบคุณศูนย์แลกเปลี่ยน และส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งครูอาสาสมัครจีนมาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน จำนวนกว่า 20,000 คน รวมทั้งสิ้น 20 รุ่น และในปี พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษาธิการไทยได้รับการจัดสรรครูอาสาสมัครจีนทั้งสิ้น 636 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีนอยู่ใน 414 โรงเรียน ทั่วราชอาณาจักรไทย แบ่งเป็นโรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 303 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 287 คน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 46 คน

และในวาระครบรอบ 20 ปี ของโครงการครูอาสาสมัครจีน ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการไทยในทุก ๆ ด้าน ทั้งการจัดส่งครูอาสาสมัครจีน การพัฒนาความรู้ และเทคนิคการสอนให้กับครูไทยสอนภาษาจีน ทุนการศึกษา และการสร้างเวทีการแข่งขันให้น้อง ๆ เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพเพื่อร่วมกันพัฒนา และยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย สู่ความเป็นสากลและยั่งยืน เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย