เลขาธิการ กช. เปิดงานวันเปิดโลกการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565

7 มี.ค. 66 เวลา 08:40 น.395 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

     (4 มีนาคม 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดงาน “วันเปิดโลกการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการศึกษาลูกหลานเมืองอุบล คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมงาน
     นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมจัดงานวันเปิดโลกการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูง
กระทรวงศึกษาธิการมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกซึ่งอัจฉริยภาพ ศักยภาพ และสุนทรียภาพอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ นับเป็นเวทีสาคัญในการแสดงถึง ศักยภาพ ความสำเร็จในการจัดงาน “วันเปิดโลกการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัด อุบลราชธานี” ประจำปีการศึกษา 2565 ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม กิจกรรมการแสดง ความสามารถของนักเรียนการจัดนิทรรศการของโรงเรียนเอกชนเป็นการสะท้อนผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ และความสามารถทางภาษา ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน บุคลากรด้านการศึกษาของ สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อน และพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล ซึ่ง เป้าหมายสุดท้ายก็คือลูกหลานเยาวชนไทย ของเราได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เติบโต
ขึ้นมาเป็นกำลังสาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
     ตนขอชื่นชมนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ ท่ีสามารถจัดงานได้สำเร็จมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนจะต้องดำเนินไปด้วยความมุ่งมั่นด้วยความ เอาใจใส่เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ นายมณฑล กล่าวทิ้งท้าย
vสำหรับการจัดงานวันเปิดโลกการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566 และภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การแสดง soft power ของครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชน จำนวน 27 รายการ
กิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 20 โรงเรียนนอกระบบ จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนและหน่วยงานอื่น จำนวน 6 แห่ง ที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการนำเสนอ
กิจกรรมที่ 3 การเสวนาของโรงเรียนกิตติเทคโนโลยีสารสนเทศ (โรงเรียนจาก
นอกระบบนครสวรรค์ ) การเสวนาเรื่อง “การเรียนรู้ด้วย Blended Learning ในยุค VUCA”
กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกครูต้นแบบครูผู้สอนดีเด่นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM กลุ่มเป้าหมายนักเรียน 19,322 คน โดยโรงเรียนได้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศนักเรียนคัดลายมือ ณ โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมที่ 6 การมอบโล่และเกียรติบัตร ได้แก่โล่รางวัลต้นแบบครูผู้สอนดีเด่นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนศตวรรษที่ 21 จำนวน 51 รางวัล รางวัลนักเรียนคัดลายมือ จำนวน 18 รางวัล รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 16 โรงเรียน เกียรติบัตรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 รางวัล และมอบเกียรติสำหรับโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 34 แห่ง