กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566

30 มี.ค. 66 เวลา 14:24 น.5482 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดาวน์โหลด

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. 2554  ดาวน์โหลด

แบบรายงานสำหรับขอเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์  ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)