ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

23 มี.ค. 66 เวลา 15:56 น.8031 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการ
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

 

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็น
ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการดังต่อไปนี้

 

 

 

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 2 ไปรายงานตัว เพื่อรับ
การ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 09.30 น.

ดาวน์โหลด

กลุ่มงานเลขานุการกรม

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์  02 282 9576 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)