ประชาสัมพันธ์ การจ้างงานคนพิการตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

17 พ.ย. 66 เวลา 14:17 น.2714 ครั้งพิมพ์
นางสาวกัณกร กานต์โกวิศ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

 

                  ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการโดยให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรวมถึงโรงเรียนเอกชน ที่มีจำนวนลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 มาตรา 34 
และมาตรา 35
                 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอความร่วมมือท่านปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ดังกล่าว และยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฎดังแนบ

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ