รองฯ คมกฤชเปิดการประชุมจัดทำกรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

28 พ.ย. 66 เวลา 11:43 น.1534 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

(27 พฤศจิกายน 2566) นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ เขตบางพลัด กทม.

รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะอาชีพและซอฟต์พาวเวอร์ให้กับผู้เรียน ตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การประชุมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการฯ ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายข้อสั่งการ และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย/จังหวัดนำร่อง ใน 5 ภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างเครื่องมือสำรวจความต้องการ เครื่องมือวัดและประเมินผลโครงการฯ และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา/โรงเรียนโดดเด่นที่จัดการศึกษา ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ให้กับผู้เรียนต่อไป

#เรียนดีมีความสุข #ศธ. #สช. #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที #softPower #โรงเรียนเอกชน #LearntoEarn