สช. เปิดโครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ตะลุยโจทย์ HSK พร้อม Pre – Post Test และสอบ HSK จริง ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

7 พ.ย. 66 เวลา 16:05 น.597 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดโครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ตะลุยโจทย์ HSK พร้อม Pre – Post Test และสอบ HSK จริง ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี MR. โต้ว ถี่เฉียน ประธานบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด Miss เหลียน ย่วน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ 

รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า “ภาษาจีน” เป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญภาษาหนึ่งของโลกในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจึงเป็นที่นิยมและเป็นภาษาที่สำคัญที่ใช้ในการติดต่อทั้งในเวทีระหว่างประเทศและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาจีนให้กับครูผู้สอนและผู้เรียนให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม จึงกำหนดให้มีโครงการพัฒนา การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้ร่วมกันจัดโครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ตะลุยโจทย์ HSK ฯ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการฯ ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างความรู้ และทักษะด้านภาษาจีนให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ผ่านแพลตฟอร์ม E-learning ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี และยังถือเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเองผ่านรูปแบบออนไลน์อีกด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กที่ประสงค์จะสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน หรือผู้ที่ประสงค์จะต่อยอดความรู้ทางภาษาจีนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโคงการทุกคนจะได้รับความรู้และเทคนิคในการพิชิตโจทย์ HSK ที่วิทยากรทุกท่านถ่ายทอดให้ และไม่ลืมทบทวนความรู้และพัฒนาตนเองในด้านภาษาจีนอยู่เสมอ เพราะทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต รองเลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย