สช. จัดเวทีเสวนาวิชาการ “เปิดพื้นที่วิจัยสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

30 มิ.ย. 66 เวลา 15:42 น.389 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

          เช้าวันนี้ (29 มิถุนายน 2566) ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ เปิดพื้นที่วิจัยสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยมีนางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยากร นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัด พร้อมด้วยผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 63 คน ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ บีโรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

          ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง กล่าวว่า การเสวนาวิชาการในวันนี้ เป็นการนำงานวิจัยเรื่อง บทบาทและศักยภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบต่อการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มาขยายผลสู่การปฏิบัติจริง โดยงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ หรือรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งในด้านทักษะและสมรรถนะ ที่สามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยผลการวิจัยพบว่า มีประเด็นในการพิจารณาและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ อย่างเช่น เรื่องของการให้คุณค่า การสร้างการรับรู้ของสังคม และการกำหนดความสำคัญของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปเป็นทิศทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบต่อไปในอนาคต

 

          สำหรับการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ พร้อมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาการศึกษาเอกชนนอกระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดการเสวนาในรูปแบบการประชุมทางวิชาการร่วมกับการอภิปราย รวมถึงการซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมการเสวนา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

 

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.