เลขาธิการ กช. เปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปี 2566

30 พ.ค. 66 เวลา 14:05 น.1231 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (30 พฤษภาคม 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสุมิตรา ทองแสง รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาเอกชน นายศรัณ อัยราน้อย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้แทนจากสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ผู้บริหาร  ครู ผู้สอน และนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมนันทา สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะและสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตนได้  โดยการแข่งขันทักษะก็เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เรียน เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนในสายวิชาชีพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาอาชีพเพื่อรองรับการแข่งขันทักษะไปสู่ระดับที่สูงขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนให้พร้อมก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจ

สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ โดยการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนนอกระบบได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามขีดความสามารถ ความต้องการและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทวิชาเสริมสวย แบ่งออกเป็น การตัดซอยผมชายฟรีสไตล์ การไดร์เซ็ตทรงชาย การแต่งหน้าเจ้าสาว และการเกล้าผมเจ้าสาว 2) ประเภทวิชาการบริบาล แบ่งออกเป็น การแข่งขันวัดสัญญาณชีพด้วยระบบดิจิทัล การแข่งขันการหยิบ จับ ส่งต่อ และใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐานเทคนิคการปลอดเชื้อ และการแข่งขันการช่วยบริหารร่างกาย ข้อ และกล้ามเนื้อ และ 3) ประเภทวิชาศิลปะการแสดง แบ่งออกเป็น นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป Classical Ballet รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป และ Modern Dance รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป นายมณฑล กล่าวทิ้งท้าย

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ / ภาพ
ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สช.