สช. ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ครั้งที่ 2

29 พ.ค. 66 เวลา 16:40 น.959 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (29 พ.ค. 2566) เวลา 08.45 น. ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ครั้งที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะวิทยากร พร้อมด้วยผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนนอกระบบ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวสัตตบรรณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ว่าที่เรือตรี ชูชีพ รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลโรงเรียนนอกระบบ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนอกระบบเป็นประจำทุกปี เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นกลไกในการประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้สืบเนื่องจากกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงสาธารณชน ทราบถึงความสามารถในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและบรรลุเป้าประสงค์

การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย สช. ได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ จำนวนทั้งสิ้น 9 กิจกรรม ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 (ในรูปแบบออนไลน์) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรโรงเรียนนอกระบบทั่วประเทศ มีผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และบุคลากร โรงเรียนนอกระบบเข้าร่วมการประชุม จำนวนกว่า 290 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากวิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และคณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะทำงานของ สช. จากกลุ่มงานทะเบียน และกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ อีกด้วย

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ/ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สช.

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ