สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ

24 พ.ค. 66 เวลา 15:00 น.386 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (24 พ.ค. 66) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจำนวนทั้งสิ้น 26 โรง 71 คน มาเข้ารับการอบรม
เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายในการพัฒนาการศึกษา ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งกำหนดให้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ ผ่านหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรม และให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง นั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้ขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะขึ้นในวันนี้ โดยคาดหวังว่า ผู้บริหารและครู จะได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้ ซึ่งตนขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำหลักสูตรการอบรมและจัดทีมวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และขอชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมอบรม ที่มองเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ เพื่อให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะของผู้เรียนได้ โดยหลักสูตรการอบรม มี 6 ชุดความรู้ ซึ่งได้ดำเนินการอบรมชุดความรู้ที่ 1 – 3 ไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจะดำเนินการอบรมต่อเนื่องในชุดความรู้ที่ 4 – 6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ รุ่นที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก และรุ่นที่ 4 ภาคใต้ สำหรับการอบรมในชุดความรู้ที่ 4 – 6 ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้ที่ 4 การศึกษาดูงาน “ระบบบริหารโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย Whole School Transforming” ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) และการวัดและประเมินผล ชุดการเรียนรู้ที่ 5 การออกแบบแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะของผู้เรียน และชุดความรู้ที่ 6 การสะท้อนชั้นเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (CRC) และการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PLC ซึ่งแต่ละชุดการเรียนรู้จะมีรูปแบบและวิธีการที่ต่างกัน การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมในชุดการเรียนรู้ที่ 4 รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2566 เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย