ว่าที่เรือตรี ชูชีพ รองเลขาธิการ กช. ลงพื้นที่โคราชในการประชุมตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ในส่วนภูมิภาค

29 มี.ค. 66 เวลา 13:16 น.3956 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (29 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ในส่วนภูมิภาค โดยมี นางสุมิตรา ทองแสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ข้าราชการและคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นางชนานารถ นาคพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารและข้าราชการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและประธาน ปส.กช. จังหวัดนครราชสีมา นายสงกรานต์ วงษ์ธรรม ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ จำนวนกว่า 72 คน เข้าร่วมให้การต้อนรับและประชุมฯ ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช จังหวัดนครราชสีมา

ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง (รองเลขาธิการ กช.) กล่าวว่า การประชุมตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบในส่วนภูมิภาคครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญในการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ เช่นเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (.. 2566-2570) หมุดหมายที่ 12 คือไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย มีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการประชุมในครั้งนี้ตนหวังว่าโรงเรียนนอกระบบในส่วนภูมิภาค ได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ สามารถจัดการศึกษานอกระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบให้เกิดประสิทธิภาพ

สำหรับการประชุมตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ในส่วนภูมิภาค สืบเนื่องมาจากการตรวจติดตามการจัดการศึกษานอกระบบของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ผ่านมา พบว่า การจัดทาใบอนุญาตต่าง ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ จำเป็นต้องมีการปรับแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และในปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและกากับดูแลการจัดการศึกษานอกระบบ ผ่านประชุมตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ในส่วนภูมิภาค เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติ เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา ลดปัญหาการร้องเรียนจากผู้รับบริการ และโรงเรียนนอกระบบในส่วนภูมิภาคสามารถจัดการศึกษานอกระบบ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ /ภาพ
ขวัญข้าว แสนบ่อ/ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สช.