สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจแววผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา

9 มี.ค. 66 เวลา 16:43 น.1012 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (9 มีนาคม 2566) เวลา 11.00 น. นายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจแววผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา โดยมีนางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ นายกสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ คณะวิทยากร ผู้บริหาร ครูแนะแนว และบุคลากรในโรงเรียนเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 60 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ในครั้งนี้ ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี

นายธเนตร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาครู โดยเฉพาะครูแนะแนวหรือครูประจำชั้น ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด ให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ตนขอชื่นชม และขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรและพร้อมในการเป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้ระบบสำรวจแววผู้มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนเอกชนที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้พัฒนาขึ้น ถือได้ว่าท่านมีความพร้อมที่จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บนพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายได้”

นางภัทราพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกปฏิบัติการใช้แบบสำรวจแววความสามรถพิเศษ ตามแนวทางการใช้แบบสำรวจแววผู้มีความสามารถพิเศษ ของสำนักวิชาการและมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สช .จึงได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติฯ ดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2566 มีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 120 คน จาก 60 โรงเรียน พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ในการจัดทีมวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้การอบรมในครั้งนี้ อีกทั้งผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการใช้ระบบสำรวจแววผู้มีความสามารถพิเศษ และเป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้ระบบดังกล่าว ตลอดจนนำข้อมูล ที่ได้จากการสำรวจไปออกแบบจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีกิจกรรมการสำรวจแววความสามารถพิเศษของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน โดยได้พัฒนาระบบสำรวจแววผู้มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนเอกชน เพื่อใช้ในการคัดกรองและค้นหาความสามารถพิเศษของนักเรียน และเพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้กำหนดจัดด้วยกันทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา และรุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ตามลำดับต่อไป

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ
โชติมา ชาตินุช : ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.