สช. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)

9 มี.ค. 66 เวลา 13:11 น.902 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

          เช้าวันนี้ (9 มีนาคม 2566) เวลา 08.30 น. นายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) โดยมีนางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live โดยมีทีมวิทยากรและบุคลากร สช. ถ่ายทอดสดการประชุม จากห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

          นายธเนตร สภานนท์ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เป็นการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น สะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) มีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

          โดยการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ให้กับบุคลากรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 3,700 โรงเรียน โดยนำเสนอตามระดับการศึกษาประกอบด้วย ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรบริษัท เอพี ซอฟต์แวร์ จำกัด ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้การอบรมในครั้งนี้ด้วย นายธเนตร กล่าวทิ้งท้าย

โชติมา ชาตินุช : ข่าว

ประกาย ศรีจันทึก : เรียบเรียง/ถ่ายภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.