สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 หวังส่งเสริมพร้อมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและจุดเน้น ศธ.

18 ม.ค. 66 เวลา 13:19 น.409 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (18 ม.ค. 2566) เวลา 08.00 น. นายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เจ้าสัวตัวน้อย โดยมี ดร.กุศลิน มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นายสมเกียรติ เพ็ญทอง ผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา (สสวท.) นางสาวเยาวภา จงพัฒนกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการส่งแสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 13 จำนวนทั้งสิ้น 106 คนเข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 

นายธเนตร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ พัฒนา บูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะจนนำไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน สร้างความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้กับผู้เรียน เพื่อสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

 

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เจ้าสัวตัวน้อย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของตนเองในด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรมบูรณาการของผู้เรียน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 3 จำนวนทั้งสิ้น 106 คน ทั้งนี้ สช. ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมตลอดทั้ง 3 วัน ซึ่งตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ นำไปส่งต่อถึงนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสืบไป นายธเนตร กล่าวทิ้งท้าย

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ ภาพ
โชติมา ชาตินุช ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง บรรณาธิการ