ขอเชิญรับชม เทปบันทึก (Reruns) | การประชุมหารือข้อราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ 1/2566

15 พ.ค. 66 เวลา 10:03 น.1274 ครั้ง
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม