การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา (E-SAR) โรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

24 เม.ย. 66 เวลา 10:40 น.528 ครั้ง
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม