สช. จัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา (E-SAR) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live

5 เม.ย. 66 เวลา 13:11 น.2675 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม