เลขาธิการ กช. เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ

24 มี.ค. 66 เวลา 18:04 น.5196 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม