ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

9 พ.ค. 66 เวลา 16:04 น.1854 ครั้งพิมพ์
จิตตรีญา อินประชา
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)กลุ่มงานทะเบียน (กท.)