การเสนอชื่อเยาวชนเพื่อเข้ารับการพิจารณาสำหรับรางวัลบีซีจีของเอเปค ประจำปี 2566

30 มี.ค. 66 เวลา 10:28 น.2588 ครั้งพิมพ์
นายเตชินท์ เปี่ยมโอภาศ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

     ในวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยเมื่อปี 2565 ไทยได้ริเริ่มก่อตั้งรางวัลบีซีจีของเอเปคเพื่อยกย่องบุคคลหรือองค์กรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคที่นำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี) ไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจบีซีจีในวงกว้างในระยะยาว รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจบีซีจี ทั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวรางวัลฯ อย่างเป็นทางการในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 และจะมีการเริ่มกระบวนการเสนอชื่อ คัดเลือก และมอบรางวัลฯ ในปี 2566 เป็นปีแรก

        รางวัลฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สตรี เยาวชน และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ราย สำหรับปี 2566 จะมีการคัดเลือกผู้ชนะ 2 ราย/ประเภทรางวัลฯ (รวมผู้ชนะทั้งสิ้น 6 ราย) โดยเอเปคเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณาในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคสามารถเสนอชื่อได้ 1 ราย/ประเภทรางวัล และจะมีการคัดเลือกและประกาศผลผู้ชนะในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 34 ในเดือนพฤศจิการยน 2566 ณ นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

         ซึ่งจะมีการพิจารณาเสนอชื่อเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานตามแนวคิดบีซีจีที่ประสบความสำเร็จ มีอายุไม่เกิน 30 ปี จำนวนไม่เกิน 2 ราย เพื่อเข้าคัดเลือกเป็นผู้แทนไทยในการเข้ารับการพิจารณาสำหรับรางวัลบีซีจีของเอเปค (APEC BCG Award) ประจำปี 2566

            ทั้งนี้มีการพิจารณาแล้วว่า แนวคิดบีซีจีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อีกทั้งรางวัลบีซีจีของเอเปคจะช่วยดึงดูดเยาวชนให้ตระหนักต่อการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแนวคิดบีซีจี และเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงผลงานแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1jwDz-TTfFrLk4FTgpjH6iHmBfeRXazMx และส่งแบบเสนอชื่อไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ puttimet.k@sueksa.go.th ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :