ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเข้าประกวดผลงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อเข้าชิงรางวัลยูเนสโกด้านการศึกษาของเด็กหญิงและสตรีประจำปี พ.ศ. 2566

24 มี.ค. 66 เวลา 16:18 น.2981 ครั้งพิมพ์
นายเตชินท์ เปี่ยมโอภาศ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

    ด้วยองค์การยูเนสโก้ได้มีหนังสือแจ้งว่าประสงค์มอบรางวัล 2023 edition of the UNESCO Prize for Girl’s and Women’s Education จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ให้กับบุคคล สถาบัน หรือองค์กรที่ดำเนินงานด้านการศึกษา โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าชิงรางวัลจะต้องนำเสนอผลงานโครงการ/กิจกรรมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับบุคคล องค์กร ฯลฯ ที่ได้สร้างผลงานหรือโครงการอันโดดเด่นด้านการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรี ผู้ที่สมัครเข้าชิงรางวัลจะต้องนำเสนอผลงานโครงการ
/กิจกรรมที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์เป้าหมาย SDGs ได้แก่ รางวัลกลุ่มที่ 1 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all: Goal 4) และ รางวัลกลุ่มที่ 2 เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Achieve gender equality and empower all women and girls: Goal 5)

2. โครงการต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ของสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านการศึกษาใน 5 จุดเน้น ได้แก่ การส่งเสริมให้สตรีได้รับการศึกษาภาคบังคับ การส่งเสริมให้สตรีรู้หนังสือ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับสตรี การส่งเสริมให้ครูมีความตระหนักที่จะยอมรับในความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมสตรีให้มีทักษะชีวิตและทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ

3. เป็นผลงานโครงการ
/กิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และสามารถดำเนินการต่อยอด ขยายขอบเขต หรือสามารถเป็นแนวปฏิบัติให้กับข้อริเริ่มในประเด็นอื่นๆได้
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
https://unesco.org/gwe และจัดส่งใบสมัครที่ให้ไว้ในเอกสารแนบ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำเนาไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thainatcom@sueksa.go.th ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566 เพื่อดำเนินการต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 281 0565 ต่อ 117 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :