การฝึกอบรม Online Training on Language Competence Improvement

24 มี.ค. 66 เวลา 13:56 น.3130 ครั้งพิมพ์
นายเตชินท์ เปี่ยมโอภาศ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

      ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Language: SEAMEO QITEP in Language - ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา) สาธารณรัฐอินโดนีเซียแจ้งว่า จะจัดฝึกอบรม Online Training on Language Competence Improvement ระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 10 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ เยอรมัน โปรตุเกส ฝรั่งเศส และสเปน) ให้กับครูผู้สอนภาษาและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมควรเป็นครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ หรือมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานในสถาบันการศึกษา (โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ)
      ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของการฝึกอบรมและลงทะเบียนสมัครโดยตรงทางเว็บไซด์
www.qiteplanguage.org ระหว่างวันที่ 17 - 29 มีนาคม 2566 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ training@qiteplanguage.org ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 4 เมษายน 2566 รายละเอียดดังแนบ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :